Een goed beheer geeft overzicht en rust

Inventariseren financiële situatie

Goed beheer van vermogen begint bij een zorgvuldige opsomming van bestaande vermogensbestanddelen en toekomstige inkomsten en uitgaven.

In overleg afbakenen van de risicobereidheid

Uw financiële doelstelling en emotionele risicobereidheid zijn bepalend voor de mate waarin u risico’s kunt en wilt nemen. Hieruit voort vloeit een risicoprofiel.

Adviseren bij keuze vermogensbeheerder(s)

Vervolgens stellen wij u enkele passende vermogensbeheerders voor.
Samen maken we kennis met de beheerders en u kiest zelf de beheerder(s) van uw voorkeur.

Monitoren beleggingsportefeuille(s)

Naast een periodieke controle van uw risicoprofiel, houden wij voortdurend zicht op de activiteiten van uw beheerder en de ontwikkeling van uw beleggingsportefeuille(s).

Periodieke evaluatie

Met vaste regelmaat bespreken we de feitelijke gang van zaken en bekijken we samen of het gekozen risicoprofiel nog voldoet of aanpassing behoeft.

Vergoeding

Onze vergoeding bestaat uit een percentage over het in beheer gegeven deel van het vermogen. In beginsel bedingen wij bij de vermogensbeheerder een korting op de beheerkosten. In de praktijk brengen B&W daardoor per saldo géén of slechts geringe kosten met zich mee.