Lees rustig onze privacyverklaring door, met vragen kunt u altijd bij ons terecht

B&W Investment Consultants legt zich toe op analyse van het aanbod in vermogensbeheer en selecteert beheerders die de toets der kritiek doorstaan. Zo kan worden geprofiteerd van onze kennis en ervaring. Is men eenmaal cliënt, dan houden wij oog op de activiteiten van de beheerder en de ontwikkeling van het beheerd vermogen. Wij ontplooien zelf géén activiteiten op het gebied van vermogensbeheer of effectenadvisering. B&W beperkt zich doelbewust tot de rol van schakel tussen cliënt en vermogensbeheerder.
Voor onze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.

Ons privacy beleid

Wij hechten veel waarde aan bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (potentiële) cliënten. Wij gaan op een gepaste en zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tevens rust ons privacy beleid op de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen.
Belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens:

Wie is verantwoordelijk?

B&W Investment Consultants zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat is verwerken?

Verwerken betreft alle handelingen die met persoonsgegevens kunnen plaatsvinden, zoals verzamelen, opslaan, gebruiken, wijzigen, doorgeven en verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

  • Uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer).

  • Uw identificatiegegevens (Burger Service Nummer (BSN), paspoortnummer, ID-nummer, geboortedatum, geslacht, kopie van identiteitsbewijzen).

  • Uw financiële gegevens (over leningen, onroerend goed, inkomen, financiële verplichtingen, bankrekeningnummer etc.).

  • Overige gegevens die van belang zijn (beroep of onderneming, burgerlijke staat en gezinssamenstelling, contractgegevens).

  • Vragen m.b.t. de herkomst van het vermogen en de doelstelling van het vermogen, het opleidingsniveau van de cliënt, de mogelijke kennis van zaken en de risicobereidheid van de cliënt.

  • Contactmomenten (gesprekken, brieven, e-mails die wij sturen en/of van u ontvangen).

Grondslag voor het verzamelen van persoonlijke gegevens.

Zodra de cliënt een vermogensbeheerder heeft verkozen, voert B&W een inventarisatie uit ten behoeve van de partijen waar men vermogen zal laten beheren en bewaren.
Naast de NAW-gegevens verlangen financiële instellingen een gelegaliseerde kopie legitimatie en inzage in de financiële context van de cliënt. Tot slot verlangen financiële instellingen antwoorden op vragen met betrekking tot de herkomst en doelstelling van vermogen en het opleidingsniveau, de kennis van zaken en de risicobereidheid van de cliënt. Daarnaast is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk vanuit een wettelijke verplichting ter voorkoning van witwassen.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd en ook daarnaast doen we al het mogelijke om uw persoonsgegevens te beschermen door het nemen van technische en organisatorische maatregelen. Zo proberen wij te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Om deze bescherming te realiseren hebben wij een beveiligingsbeleid, dat periodiek wordt geëvalueerd.
Wij delen geen gegevens met derden voor marketing- of verkoopactiviteiten.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig voor de doelen waarvoor we ze verwerken of zo lang als wettelijk verplicht. De bewaartermijn kan per doel verschillen.

Wat doen wij met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken, zodat niemand nog kan zien op welke persoon de gegevens betrekking hebben.

Welke rechten heeft u?

U hebt inzagerecht in de gegevens die wij van u bewaren en bewerken.
U kunt vragen om onjuistheden in uw persoonsgegevens te corrigeren.
U kunt vragen om bepaalde persoonsgegevens verwijderen.
U kunt bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.
U kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken intrekken.
U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bij de uitoefening van deze rechten kunnen er uitzonderingen van toepassing zijn, waardoor u bepaalde rechten niet in alle gevallen kunt uitoefenen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Voor de uitoefening van uw overige rechten stuurt u ons een brief of e-mail. Wij reageren binnen twee weken na ontvangst van uw brief. Ook als u vragen of klachten hebt over de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met:

B&W Investment Consultants
Veerdam 28
3351 AK Papendrecht
info@bw-ic.nl

Wijziging van dit Privacy Statement

Wij kunnen dit Privacy Statement aanpassen. Een nieuwe versie wordt altijd op onze website gepubliceerd.